Regulament De Organizare
bsigla-meCTS.jpg


DIRECŢIA GENERALĂ
EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII


NR. 29103/10.02.2012

REGULAMENT SPECIFIC PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE CHIMIE

I. Prezentare generală
Olimpiada de chimie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012.
Olimpiada de chimie are ca obiective stimularea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice, stimularea creativităţii, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play. Olimpiada de chimie se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. Pot participa elevii de la toate formele de învăţământ: zi, seral, cu frecvenţă redusă, din învăţământul de stat şi cel particular. Participarea la această olimpiadă este individuală.
Nu se admite participarea elevilor de la clasele superioare la clasele inferioare.
În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. 11, olimpiada de chimie se organizează şi se desfăşoară pe etape. Etapele olimpiadei de chimie sunt: locală, judeţeană/municipiul Bucureşti, naţională şi internaţională.
În cadrul etapei locale, respectiv a celei judeţene/ a municipiului Bucureşti, elevii vor susţine câte o probă teoretică, cu durata de 3 ore.
În cadrul etapei naţionale, elevii vor susţine două probe: o probă teoretică şi una practică, fiecare cu durata de 3 ore.
Programele pentru etapele locală, judeţeană şi naţională sunt prezentate în anexa 1 a prezentelor precizări.
În cadrul etapei internaţionale, elevii vor susţine, de asemenea, două probe: o probă teoretică şi una practică, fiecare cu durata de 5 ore, iar programa (Syllabus) şi regulamentul de desfăşurare pot fi consultate la adresa: http://www.icho.sk/index_regulations.html.

**II. Participarea şi selecţionarea elevilor

II.1. Etapa locală**
Elevii pot participa la această etapă pe baza fişelor de înscriere centralizate la nivelul unităţilor de învăţământ arondate zonei pentru care se organizează etapa locală.
Pentru etapa locală, subiectele de concurs, pe clase, şi criteriile de selecţie, punctajul minim şi numărul elevilor calificaţi la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti sunt stabilite de Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti. Lista elevilor calificaţi la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti va fi afişată la avizierul unităţii de învăţământ la care s-a desfăşurat etapa locală, în maximum 5 zile de la data desfăşurării etapei locale. De asemenea, listele se vor transmite, de către inspectorii şcolari de specialitate, unităţilor de învăţământ care au elevi calificaţi la etapa superioară.

II.2. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti
Elevii care vor participa la această etapă sunt selecţionaţi în urma stabilirii clasamentului, pe clase, după desfăşurarea etapei locale. Pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, subiectele pentru olimpiadă sunt realizate pe clase şi sunt unice pentru toate judeţele şi municipiul Bucureşti.
Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte, cu maximă responsabilitate, criterii obiective de repartizare pe ani de studii a locurilor repartizate şi criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru faza naţională. Aceste criterii vor fi afişate la avizierul unităţii de învăţământ unde se desfăşoară proba scrisă, cu 5 zile înainte de începerea probei scrise. Criteriile de calificare şi modul de repartizare a locurilor, pe clase, vor fi consemnate şi în procesul – verbal al întâlnirii de lucru a comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, înainte ca lucrările să fie desigilate. În termen de 3 zile de la data desfăşurării etapei judeţene/a municipiului Bucureşti a Olimpiadei de chimie, se va afişa la avizierul unităţii de învăţământ ( locul de desfăşurare a etapei judeţene/a municipiului Bucureşti) lista elevilor calificaţi pentru etapa naţională.

II.3. Etapa naţională
La faza naţională a olimpiadei de chimie se califică, din fiecare judeţ/ municipiul Bucureşti, un număr de elevi stabilit pe baza unui clasament al judeţelor, prin cuantificarea numărului de premii şi menţiuni ale lotului judeţean/al municipiului Bucureşti, participant la etapa naţională a olimpiadei de chimie (O.N.Ch.) la ediţia organizată în anul precedent.
Tabelele nominale ale elevilor calificaţi la ONCh, cuprinzând datele complete (scrise cu diacritice), conform machetei din anexa 2, vor fi transmise la M.E.C.T.S. (prin fax şi e-mail), de către inspectorii şcolari de specialitate, până la data stabilită de inspectorul general din M.E.C.T.S.

III. Elaborarea subiectelor de olimpiadă
III.1. Etapa locală

Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru proba acestei etape a olimpiadei vor fi elaborate de un grup de lucru format din profesori din judeţ/municipiul Bucureşti, membri ai comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti. Profesorii din grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor nu pot avea rude sau elevi în concurs la clasa la care elaborează subiectele. Subiecte sunt unice, pe clase, la nivelul judeţului/ municipiului Bucureşti.

III.2. Etapa judeţeană/municipiul Bucureşti
Pentru faza judeţeană/municipiul Bucureşti, subiectele pentru olimpiadă sunt realizate pe clase şi sunt unice pentru toate judeţele şi municipiul Bucureşti. Subiectele şi baremele de evaluare sunt întocmite de un grup de lucru format din membri ai Comisiei Centrale a olimpiadei naţionale. Subiectele în limba română vor fi transmise judeţelor, în format electronic, în dimineaţa zilei de concurs. Pentru elevii care au solicitat subiectele traduse în limbile minorităţilor, se va transmite şi traducerea în dimineaţa zilei în care are loc proba scrisă, la solicitarea prealabilă a inspectorului şcolar de chimie, transmisă în scris (fax şi e-mail) la M.E.C.T.S., cu minimum o săptămână înainte de data desfăşurării etapei judeţene/a municipiului Bucureşti.
Etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a olimpiadei de chimie se va desfăşura la data stabilită conform graficului competiţiilor şcolare, începând cu ora 9.30.

III.3. Etapa naţională
Olimpiada naţională de chimie constă în două probe: teoretică (pondere 60%) şi practică (pondere 40%).
Subiectele şi baremele de evaluare şi notare pentru probele teoretică şi practică ale olimpiadei vor fi elaborate de grupul de lucru format din membri ai Comisiei Centrale a olimpiadei. Grupul de lucru îşi va desfăşura activitatea în ziua premergătoare probei teoretice a olimpiadei şi va asigura şi traducerea subiectelor în limbile minorităţilor, dacă există solicitare a elevilor, în conformitate cu adresele transmise de către inspectorii şcolari, conform anexei 2. Comisia Centrală a olimpiadei va verifica corectitudinea subiectelor şi a baremelor de evaluare şi notare în dimineaţa zilei destinate probei de concurs. Se va lucra pe subcomisii, stabilite pe ani de studii.

III.4. Etapa internaţională
La etapa internaţională a olimpiadei de chimie subiectele sunt elaborate de Comitetul ştiinţific al olimpiadei şi aprobate de Juriul Internaţional, conform regulamentului în vigoare.

IV. Desfăşurarea Olimpiadei de chimie

Etapele olimpiadei de chimie se desfăşoară conform graficului competiţiilor şcolare, aprobat anual de M.E.C.T.S. Unităţile de învăţământ în care se vor desfăşura etapa locală şi etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti vor fi stabilite de către inspectorul şcolar de specialitate, împreună cu membrii Consiliului Consultativ al disciplinei. Elevii participanţi la etapele locală, judeţeană/a municipiului Bucureşti, respectiv naţională vor avea la dispoziţie, pentru rezolvarea subiectelor, 3 ore pentru fiecare probă, din momentul în care au primit subiectele de concurs.
Este interzis accesul elevilor, în sala de concurs, cu orice fel de materiale informative: manuale, culegeri, tabele periodice, caiete, etc. De asemenea, se interzice accesul, în sala de concurs, cu telefoane mobile. Este permisă utilizarea calculatoarelor neprogramabile.
Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, pe subiecte, de către profesorii evaluatori care fac parte din comisia de evaluare, în după-amiaza zilei de concurs. Profesorii care evaluează lucrările în pereche îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. La fiecare clasă de concurs va fi desemnat un responsabil/coordonator, care are atribuţii de vicepreşedinte. Responsabilul/coordonatorul de la fiecare clasă primeşte borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media celor două punctaje acordate pentru subiectul respectiv, iar media va fi şi punctajul final acordat concurentului, pentru subiectul respectiv. Diferenţa dintre cele două punctaje acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai mare de 5% din punctajul acordat conform baremului. Dacă apare o diferenţă mai mare de 5% la evaluarea subiectului respectiv, responsabilul/coordonatorul la clasa respectivă mediază între cei doi evaluatori. Dacă diferenţa se menţine, responsabilul/coordonatorul la clasa respectivă va reevalua subiectul împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de responsabilul de la clasa respectivă şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al responsabilului/coordonatorului. Punctajul total al fiecărui concurent se va calcula prin însumarea punctajelor obţinute la fiecare subiect din proba de concurs.
La etapa naţională a olimpiadei de chimie, accesul elevilor în sala de clasă se va face pe baza legitimaţiei de concurs.
La etapa naţională a olimpiadei de chimie, evaluarea lucrărilor teoretice şi practice ale elevilor se va realiza în după-amiaza zilei de concurs şi în cursul zilei următoare, pe subiecte, de câte doi profesori evaluatori (un profesor din judeţul gazdă şi unul din comisia centrală), care îşi vor desfăşura activitatea în săli de clasă diferite. Vicepreşedinţii subcomisiilor de evaluare primesc borderourile de notare de la fiecare profesor evaluator, calculează media punctajelor obţinute în urma celor două evaluări pentru fiecare subiect. În cazul în care vicepreşedintele subcomisiei constată o diferenţă între cele două evaluări ale unui subiect mai mare sau egală cu 5% din punctajul subiectului, calculat conform baremului, subiectul se recorectează de către vicepreşedintele subcomisiei împreună cu cei doi profesori evaluatori, iar punctajul subiectului va fi cel calculat ca medie aritmetică a punctajului acordat de responsabilul de la clasa respectivă şi cel al profesorului care a evaluat cu cel mai apropiat punctaj de cel al responsabilului.
Punctajul final pentru proba teoretică, respectiv practică va fi stabilit prin însumarea mediilor pe subiecte. Punctajul total va fi calculat ca medie ponderată a punctajelor obţinute la cele două probe: teoretică şi practică.
Pentru transparenţă şi pentru o ierarhizare reală a valorilor, profesorii însoţitori primesc copiile lucrărilor elevilor ce alcătuiesc lotul fiecărui judeţ/municipiul Bucureşti, baremele de evaluare şi notare şi verifică împreună cu elevii corectitudinea evaluării.

V. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

În cazul în care constată că unele lucrări nu au fost evaluate conform baremului, elevii şi profesorii îndrumători/însoţitori pot sesiza comisia de organizare şi evaluare/ Comisia Centrală a olimpiadei, prin depunerea de contestaţii. Contestaţiile se fac pentru fiecare subiect la care elevul şi profesorul îndrumător/însoţitor consideră că punctajul acordat de profesorii evaluatori este diferit de cel al propriei evaluări. Contestaţiile pe subiecte sunt depuse personal de către elevi la secretariatul comisiei şi cererile de reevaluare a lucrărilor trebuie avizate şi de către profesorul îndrumător/ însoţitor al lotului judeţean.
La etapa naţională, se admite depunerea contestaţiilor şi pentru lucrarea scrisă a probei practice.
Contestaţiile, la oricare dintre etapele olimpiadei, sunt admise în cazul în care diferenţa dintre punctajul iniţial şi cel obţinut la contestaţii este mai mare sau egal cu 5% din punctajul total al probei teoretice sau practice. Pentru lucrările la care punctajul iniţial este mai mare de 95 de puncte, se va admite orice diferenţă de punctaj la reevaluare, în plus sau în minus.

VI. Clasamentul final şi premiile

Premiile şi menţiunile, la toate fazele olimpiadei, vor fi acordate în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2011, art. art. 55, 56. La ONCh, în cazul egalităţii de punctaj al elevilor, se aplică următoarele criterii de departajare:
1. punctajul mai mare obţinut la proba teoretică a etapei naţionale;
2. punctajul mai mare obţinut la proba practică a etapei naţionale;
3. lucrare scrisă de departajare, care se susţine în cazul în care există egalitate după primele două criterii de departajare.

VII. Desfăşurarea probei de selecţie a lotului naţional lărgit

În cadrul etapei naţionale a olimpiadei de chimie are loc selecţionarea lotului naţional lărgit de chimie, în vederea pregătirii pentru faza internaţională a olimpiadei de chimie. Selecţia se face printr-o probă teoretică cu durata de 5 ore. Subiectele probei teoretice pentru selecţionarea lotului naţional lărgit se vor elabora pe baza programei OICh- Syllabus de către o comisie formată din profesori universitari, membri ai Comisiei Centrale a olimpiadei. Elevii pot participa la proba de selecţie a lotului naţional lărgit, prin înscriere directă, indiferent de rezultatele obţinute la faza naţională şi de nivel de clasă, condiţia obligatorie şi necesară fiind aceea de a fi participat la cele două probe ale olimpiadei.
Lotul naţional lărgit va fi format dintr-un număr total de 20 de elevi: 15 elevi selecţionaţi în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la proba de selecţie şi încă 5 elevi care nu împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 15 iulie a anului în care se desfăşoară olimpiada, în ordinea descrescătoare a mediilor, pentru asigurarea bazei de selecţie a Olimpiadei Pluridisciplinare din Yakuţia.
Pregătirea lotului naţional lărgit de chimie se va face centralizat conform graficului stabilit de M.E.C.T.S. La sfârşitul perioadei de pregătire, toţi elevii componenţi ai lotului lărgit vor fi testaţi prin două probe de baraj teoretice şi o probă de baraj practică, fiecare dintre cele trei probe având durata de 5 ore. Fiecare probă teoretică, respectiv practică are un punctaj maxim de 100 de puncte. Clasamentul final se stabileşte prin însumarea punctajelor obţinute la cele trei probe de baraj. Primii patru elevi vor constitui lotul naţional al României care va participa la Olimpiada Internaţională de Chimie (IChO). Următorii patru elevi vor alcătui lotul naţional care va participa la Olimpiada Internaţională D.I. Mendeleev, iar alţi trei elevi, clasificaţi în ordine descrescătoare, vor participa, cu respectarea condiţiei de vârstă, prevăzută în regulamentul olimpiadei, la Olimpiada Pluridisciplinară din Yakuţia, Republica Sakha.

VIII. Desfăşurarea probei de selecţie a lotului pentru EUSO

Regulamentul Olimpiadei de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO) prevede ca elevii componenţi ai loturilor naţionale să nu împlinească vârsta de 17 ani până la data de 31 decembrie a anului de desfăşurare a olimpiadei. În vederea selecţiei celor doi elevi care vor face parte din lotul naţional al României pentru Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), vor fi convocaţi, în luna februarie, primii patru elevi din clasamentul general pentru clasa a IX-a de la Olimpiada Naţională de Chimie, ediţia precedentă, care îndeplinesc condiţia de vârstă.
Selecţia celor doi elevi se va realiza prin două probe experimentale, în cadrul facultăţilor de chimie, Universitatea din Bucureşti/Universitatea Politehnica Bucureşti. Pentru această probă, elevii participanţi vor pregăti cu profesorii lor, toate lucrările practice prevăzute în programele de lucrări practice, pentru clasele IX-XII, de la Olimpiada Naţională de Chimie.
În cazul obţinerii de punctaje egale, departajarea elevilor se va face după următoarele criterii:
1. punctajul general mai mare obţinut la ONCh 2011 ;
2. punctajul mai mare obţinut la proba practică a ONCh 2011 ;
3. lucrare scrisă de departajare, care se susţine în cazul în care există egalitate după primele două criterii de departajare.

IX. Dispoziţii finale

Toţi profesorii care participă la elaborarea subiectelor de olimpiadă, baremelor de evaluare şi notare şi la evaluarea lucrărilor, la toate etapele olimpiadei (locală, judeţeană/ municipiul Bucureşti, respectiv naţională) vor da o declaraţie scrisă în care vor menţiona că nu au elevi pe care i-au pregătit, înscrişi în concurs la subcomisia clasei din care fac parte şi că asigură secretul subiectelor şi al baremelor de evaluare şi notare întocmite de comisie.
Nu este permisă numirea în comisia de evaluare, la niciuna dintre etapele olimpiadei, a cadrelor didactice care au copii personali, rude sau afini până la gradul al III-lea.
Potrivit Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului Nr. 3035/10.01.2012, prezentul regulament completează Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, iar nerespectarea lui atrage sancţionarea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare.

Director general,
Liliana Preoteasa

Director, Inspector general,
Mihaela Tania Sandu Daniela Bogdan

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License